BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2002/BNN-QLCL
V/v: cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện ATTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản;
- Các Cục: Thú y, Chăn nuôi, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chế biến Nông Lâm Thủy sản và nghề muối; Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 4467/BCT-KHCN ngày 23/5/2014 của Bộ Công Thương về việc tiếp tục cấp Giấy chứngnhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong kinh doanh thực phẩm (xem văn bản gửi kèmtheo).

Theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT đềnghị các Tổng cục, Cục chuyên ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phốtrong phạm vi quản lý được phân công, phân cấp, chỉ đạo, tổ chức việc kiểm tra,thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở kinhdoanh các nhóm ngành hàng do 2 Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và PTNT chịutrách nhiệm quản lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 (bao gồm cả chợ và siêu thị) cho tớikhi có quy định mới của Bộ Công Thương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghịcác đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Quản lý CLNLS&TS) để được xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công Thương (để biết);
- Lưu: VT, QLCL
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám