VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: Quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề đến năm 2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 576/LĐTBXH-TCDN ngày 05 tháng 3 năm 2014 về việc quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề đến năm 2002, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có kiến như sau:
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về hệ thống đào tạo nghề trong cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Trên cơ sở đó hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề đến năm 2002. Quy hoặc cần thể hiện rõ định hướng đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở dạy nghề.
2. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy hoạch nêu trên.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).ĐND.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định