BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2003/BXD –KTXD
V/v: Thẩm định dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 22/CV-SXD ngày 6/9/2010 củaSở Xây dựng tỉnh Hà Giang về thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án quyhoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Hà Giang đến năm2030. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chungxây dựng khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Hà Giang theo hướng dẫn tạiThông tư số 07/ 2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Chi phí để lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tếcửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Hà Giang được xác định bằng cách lấy quy mô diện tíchquy hoạch khu kinh tế giai đoạn đầu trong nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựngđược phê duyệt nhân với định mức chi phí tại Bảng số 3 mục II phần II của Quyếtđịnh số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường hợp,nếu chi phí lập quy hoạch xây dựng xác định theo định mức chi phí nói trên chưaphù hợp thì lập dự toán để xác định chi phí; Tại điểm 19 của Quyết định số15/2008/QĐ-BXD đã nêu rõ:“Người có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phíthực hiện công việc lập quy hoạch xây dựng quy định trong văn bản này là Ngườiphê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng. Đối với các đồ án quy hoạch xây dựng do BộXây dựng tổ chức lập và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Bộ Xây dựng phê duyệtdự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng. Trường hợp UBND các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương tổ chức lập đồ án quy hoạch và Thủ tướng Chính phủ phêduyệt thì UBND các tỉnh, thành phố trực Trung ương phê duyệt dự toán chi phílập quy hoạch xây dựng”.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang tổ chức thẩmđịnh dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩuThanh Thuỷ để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ Kinh tế XD (M5)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn