BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2003/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư phát triển
Công nghệ điện tử - viễn thông
Số 18 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội

Trả lời công văn số 076/CV-EL ngày 10/4/2006 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (MST: 0101435127) hiện có nợ thuế do nhập khẩu ủy thác cho Bộ Công an tại Cục Hải quan Hà Nội tờ khai số 3531/NKD /GL ngày 29/3/2006.

Ngày 24/4/2006 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1759/TCHQ-KTTT hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý nợ thuế hàng an ninh, quốc phòng. Vì vậy, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An