BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2003/TCHQ-KTTT
V/v Thủ tục hải quan nhập khẩu dầu thô

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 157/HQQNg-NV ngày 15/3/2010 của Cục Hảiquan tỉnh Quảng Ngãi về vướng mắc thủ tục hải quan nhập khẩu dầu thô, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1/ Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính.

Sau khi thông quan đối với mỗi loại dầu thô nhập khẩu thìviệc doanh nghiệp phối trộn các loại dầu thô nhập khẩu với nhau không thuộctrách nhiệm của hải quan (vì mỗi loại dầu thô nhập khẩu đã hoàn thành thủ tụchải quan và được thông quan).

2/ Về xác định trị giá tính thuế: Thực hiện theo quy địnhtại điểm 3.4 Điều 5 Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/4/2009 và Điều 12 Thôngtư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãibiết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng