VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2003/VPCP-KTN
V/v chủ trương triển khai đầu tư xây dựng 10 cây cầu trên tuyến ĐT 883, tỉnh Bến Tre

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (côngvăn số 1586/BKH-KTĐP &LT ngày 11 tháng 3 năm 2010), Bộ Tài chính (công vănsố 2116/BTC-ĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010) về chủ trương triển khai đầu tư xâydựng 10 cây cầu trên tuyến ĐT 883, tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định theo thẩm quyềnviệc đầu tư xây dựng 10 cây cầu trên tuyến ĐT 883, tỉnh Bến Tre theo hình thứcHợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT); quyết định hình thức lựa chọnNhà đầu tư BT đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp các Dựán nêu trên vào Danh mục các Dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giaiđoạn 2011 - 2015 để hỗ trợ cho tỉnh Bến Tre, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý