BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2004/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc trong TTHQĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 108/NBC (đính kèm) ngày 05/04/2013 của Tổng Công ty May Nhà Bè (Công ty)về việc xin được thanh khoản những tờ khai còn tồn đọng chưa đóng dấu vào ô số31. Nội dung vướng mắc như sau:

Ngày 21/02/2013, Tổng cục Hải quanban hành công văn số 938/TCHQ-CCHĐH về việc xử lý vướng mắc việc khai báo hàngxuất khẩu đưa vào kho CFS. Tuy nhiên, theo phản ánh của Công ty, đơn vị đã gặpkhó khăn trong việc xác nhận vào ô số 31 "hàng đã qua khu vực giámsát" do các yêu cầu phát sinh của Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở giải quyết vướng mắccho Công ty, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

- Kiểm tra những nội dung Tổng Côngty May Nhà Bè đã phản ánh tại công văn số 108/NBC nêu trên.

- Báo cáo tình hình thực hiện Điểm1, công văn số 938/TCHQ-CCHĐH Nêu rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuấtphương án giải quyết (nếu có).

Nội dung báo cáo đề nghị đơn vị gửivề Tổng cục Hải quan trước ngày 24/04/2013.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình