BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2004/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Hà Giang

Tổng cục Hải quan nhận được điện khẩn số 06 ngày 27/04/2006 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang v/v cấp tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 913/TCHQ-KTTT ngày 10/08/2005 của Tổng cục Hải quan, thì: "thực hiện việc tham vấn và xác định trị giá các lô hàng ô tô nhập khẩu khai báo trị giá thấp trước khi làm thủ tục thông quan…".

Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Hà Giang chưa thực hiện tham vấn đã cho thông quan hàng hóa là không đúng theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 913/TCHQ-KTTT nêu trên. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang chấn chỉnh và rút kinh nghiệm ngay.

Đối với trường hợp Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô Trường Thanh: để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thăm dò thị trường nhằm phát triển sản xuất lắp ráp trong nước. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang cấp tờ khai nguồn gốc cho doanh nghiệp và chuyển hồ sơ sang bộ phận sau thông quan để tiếp tục xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An