BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2004 TCT/NV2
V/v thuế GTGT đối với lao dịch vụ xuất khẩu lao động

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Quản lý lao động với nước ngoài

Trả lời công văn số 100/QLLĐNN-KHTC ngày 23/1/2003 của Cục quản lý lao động với nước ngoài về thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu lao động, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT quy định: dịch vụ xuất khẩu lao động được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% với điều kiện phải thanh toán qua ngân hàng (có chứng từ);

Tuy nhiên, vì đặc thù của dịch vụ xuất khẩu lao động trong trường hợp người lao động nộp phí dịch vụ trước một lần và nộp trực tiếp bằng tiền mặt cho doanh nghiệp xuất khẩu, nên sẽ không đảm bảo điều kiện thanh toán qua ngân hàng. Do đó, để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải xuất trình hồ sơ sau:

- Hợp đồng của doanh nghiệp xuất khẩu lao động ký với nước ngoài;

- Hợp đồng của doanh nghiệp xuất khẩu ký với người lao động;

- Hoá đơn GTGT thanh toán tiền phí dịch vụ của người lao động được áp dụng thuế suất 0%.

- Bản Photocopy hộ chiếu, vé máy bay của người lao động (có xác nhận của doanh nghiệp).

Tổng cục thuế trả lời để Cục quản lý lao động với nước ngoài biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc