BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2005 TCT/NV3
V/v xử lý thuế đối với hàng XK phải nhập trở lại Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty giầy Vĩnh Phúc
(địa chỉ: TP Việt trì, tỉnh Phú Thọ)

Trả lời công văn số 35/CVCT-XNK ngày 26/5/2003 của công ty Giầy Vĩnh Phúc về việc xin hoàn thuế đối với lô hàng 9.250 đôi giầy thể thao xuất khẩu do chất lượng không đảm bảo phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết k, Điểm 1, mục I, Phần E, Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993 và Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Thông tư số 151/1999/TT-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính sửa đổi điều kiện và thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 172/1998/TT /BTC nêu trên thì hàng xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu với điều kiện:

- Hàng thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 1 năm, kể từ ngày thực tế xuất khẩu;

- Hàng hoá chưa qua quá trình gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước ngoài;

- Hàng nhập khẩu trở lại Việt Nam phải cùng cửa khẩu đã xuất khẩu hàng hoá đó;

Trường hợp lô hàng 9.250 đôi giầy xuất khẩu, phải nhập khẩu trở lại Việt Nam của Công ty giầy Vĩnh Phúc nếu vượt quá thời hạn một năm kể từ ngày thực tế xuất khẩu thì sẽ không đủ điều kiện được xử lý hoàn (không thu) thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty Giầy Vĩnh Phúc được biết và thực hiện nộp thuế theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

s