THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
V/v: Lộ trình thực hiện nạo vét luồng tàu của Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11832/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 11 năm 2013) về lộ trình thực hiện nạo vét luồng tàu của Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm việc với nhà tài trợ và nhà đầu tư Hợp phần B của Dự án để thống nhất về lộ trình nạo vét hạ độ sâu luồng tàu theo đúng Dự án được duyệt, có tính đến việc đầu tư tiếp sau năm 2022.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để bố trí đủ vốn thực hiện các nội dung đã cam kết với nhà tài trợ của Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Các Bộ: Xây dựng, Ngoại giao, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải