VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 2005/VPCP-TCCV

V/v: Tổ chức tổng kết toàn quốc phong trào và thực hiện quy định của pháp luật về tặng danh hiệu thi đua ở địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 47/BC-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2010 về việc gắn biển “Gia đình văn hóa” tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức tổng kết toàn quốc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2010 và việc thực hiện các quy định của pháp luật về tặng danh hiệu thi đua cho thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và hộ gia đình theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản pháp luật khác có liên quan; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy HN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- UBTƯMTTQVN;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Kiều Đình Thụ; các Vụ: TH, KGVX, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc