BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2006/BXD-KTXD
V/v quyết toán dự án ĐTXD công trình.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: BQL các dự án công trình xây dựnghuyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 28/ĐN-BQL ngày 23/9/2010 của BQL các dựán công trình xây dựng huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn quyếttoán dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, chi phíthiết kế công trình áp dụng theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD và số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng được thực hiện như sau:

- Dự toán chi phí quản lý dự án được xác định bằng tỷ lệ %của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trongtổng mức đầu tư được duyệt. Đối với chi phí quản lý chung (chi phí ban quản lýdự án) quyết toán theo dự toán chi phí được phê duyệt hàng năm.

- Dự toán chi phí tư vấn: Thiết kế, giám sát, thẩm tra….được xác định bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị (chưa cóthuế giá trị gia tăng) trong tổng dự toán hoặc dự toán công trình, gói thầuđược duyệt. Việc quyết toán hợp đồng tư vấn thực hiện theo nội dung hợp đồng đãký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, BQL các dự án công trìnhxây dựng huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn