BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2006/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 1380 CT/AC ngày 18/5/2006 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị xem xét lại mức độ xử đối với hành vi làm mất hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn thì việc xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn như sau:

“1. Phạt tiền 500.00 đồng đối với hành vi làm mất liên 2 của mỗi số hóa đơn chưa sử dụng.

2. Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hóa đơn đã sử dụng”.

Trường hợp hóa đơn bị mất thuộc một trong các trường hợp nêu tại Khoản 6 Điều 3 Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 2/7/2002 về xử lý vi phạm hành chính không bị xử phạt vi phạm hành chính.

2/ Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn không quy định việc miễn, giảm đối với hành vi làm mất hóa đơn.

Tổng cục Thuế Thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương