BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2007 TCT/CƠ Sở
V/v CS thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 501 CT/ĐTNN ngày 2/4/2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1, công văn số 757 TC/TCT ngày 23/1/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với hàng hoá bán cho doanh nghiệp chế xuất thì hàng hoá, dịch vụ bán cho doanh nghiệp khu chế xuất áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Trường hợp khu chế xuất đang trong quá trình xây dựng, chưa có giám sát của Hải quan đối với hàng hoá ra, vào khu chế xuất mà doanh nghiệp trong khu chế xuất mua hàng hoá, dịch vụ từ nội địa có thuế GTGT thì được hạch toán số thuế GTGT vào giá trị công trình xây dựng hoặc chi phí kinh doanh.

2/ Một số doanh nghiệp không thuộc diện kê khai nộp thuế GTGT, nếu bán vật tư tài sản thanh lý hư hỏng kém phẩm chất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì phải ghi hoá đơn có thuế GTGT và kê khai, nộp thuế theo quy định hiện hành./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc