THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2008/TTg-KTTH
V/v tạm ứng vốn đầu tư XD cảng Hòn La, tỉnh Quảng Bình.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Bình tại các văn bản số 1978/UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007 và số 2493/UBND ngày 11 tháng 12 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7743/BKH-KTĐP &LT ngày 22 tháng 10 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 14735/BTC-ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 về việc đề nghị tạm ứng vốn đầu tư cảngHòn La, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tỉnh Quảng Bình đượctạm ứng 37 tỷ đồng (ba mươi bảy tỷ đồng) từ nguồn ngân sách trung ương để thựchiện dự án đầu tư xây dựng cảng Hòn La;

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bìnhchịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được tạm ứng đúng mục đích và đúng quyđịnh.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợcó mục tiêu trong 2 năm 2009 và 2010 cho tỉnh Quảng Bình hoàn trả số vốn đượctạm ứng nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: CN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng