BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 201/BXD-KTQH
V/v góp ý đồ án QHCT Khu công nghiệp Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 48/TTr- UBND ngày 07/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị có ý kiến vềĐồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hoành Bồ, huyện Hoành Bồ,tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi xem xét hồ sơ, thuyếtminh đồ án quy hoạch gửi kèm theo; và các văn bản pháp lý gửi kèm: công văn số 934/TTg- KTN ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc “bổ sung Khu côngnghiệp Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệpViệt Nam”; Quyết định số 2674/QĐ- UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninhvề việc “phê duyệt Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh QuảngNinh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”; Quyết định số 3637/QĐ- UBND ngày17/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “phê duyệt Quy hoạch chung xây dựngkhu vực phía Bắc cầu Bang và dọc trục đường Trới – Vũ Oai, huyện Hoành Bồ”; BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất trên nguyên tắcvới những nội dung chính của đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu côngnghiệp Hoành Bồ, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình triển khai,nếu có điều chỉnh quy hoạch về: phạm vi nghiên cứu, tính chất khu công nghiệp,cơ cấu sử dụng đất, qui mô lao động… so với đề xuất trong đồ án quy hoạch nàythì cần có sự thống nhất của các cấp có thẩm quyền.

2. Khi phê duyệt quy hoạch chitiết Khu công nghiệp Hoành Bồ, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, bổ sungmột số vấn đề sau:

- Qui mô của Khu công nghiệpHoành Bồ rộng 741 ha là khá lớn, do vậy việc lựa chọn các loại hình công nghiệpphải đảm bảo đúng tính chất là Khu công nghiệp sạch – sử dụng công nghệ cao,đảm bảo sử dụng tài nguyên (quỹ đất, mặt nước) có hiệu quả, giảm thiểu tác độngxấu tới môi trường sinh thái khu vực Vịnh Cửa Lục.

- Tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêuchuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng khu công nghiệp: xem xét tăng tỷ trọngđất dành cho giao thông, bãi đỗ xe đảm bảo tối thiểu đạt trên 8% diện tích cảkhu công nghiệp (741ha); tăng tỷ trọng đất cây xanh tập trung trong khu côngnghiệp trên cơ sở bố trí dải cây xanh cách ly giữa Khu công nghiệp Hoành Bồ vớiKhu đô thị mới phía Tây dự kiến;

- Giải pháp tổ chức không giankiến trúc cảnh quan hài hòa khu vực Vịnh Cửa Lục – phía Bắc thành phố Hạ Long;quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ;

- Quy hoạch xây dựng và đầu tưđồng bộ các Khu đô thị, khu nhà ở cho công nhân trong khu vực nhằm phục vụ kịpthời nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho cán bộ, công nhân lao động tạiKhu công nghiệp Hoành Bồ trong thời gian tới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng để UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, triển khai theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên ;
- Sở Xây dựng Quảng Ninh;
- Ban QL KKT Quảng Ninh;
- Lưu VP, Vụ KTQH(NHL-02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn