UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/CV .NN
V/v: Qui định tạm thời về công tác quản lý giống và các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Chi cục Thú y Sóc Trăng; Chi cục Nuôi trồng thủy sản Sóc Trăng; Thanh trở ra sở NN&PTNT Sóc Trăng.

Căn cứ Luật Thủysản 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

Căn cứ Pháp lệnhThú y ngày 29/4/2004, và NĐ số 33/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ qui địnhchi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

Căn cứ Pháp lệnhGiống vật nuôi 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004.

Căn cứ Nghị địnhsố 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanhmột số ngành nghề thủy sản.

Căn cứ Quyếtđịnh số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ trưởng BNN về Ban hành Quy chếquản lý sản xuất, kinh doanh giống Thủy sản.

Hiện nay toàntỉnh có khoản 12 cơ sở sản xuất giống, 200 cơ sở kinh doanh giống thủy sản.Thời gian qua việc quản lý các cơ sở này còn nhiều bất cập do một số chức năng,nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành còn trùng lập, chưa được cụ thể. Trong lúcchờ Bộ NN ban hành hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ quản lý giống cụ thể chotừng đơn vị, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước hiệu quả và hạn chếchồng chéo đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh giống thủy sản trên địa bàntỉnh Sóc Trăng, Giám đốc sở NN&PTNT Sóc Trăng phân công nhiệm vụ cho cácđơn vị chức năng trong ngành như sau:

1. Chi cụcThú y:

- Tổ chức kiểmdịch giống thủy sản lưu thông qua tỉnh. (Bảo đảm tất cả lượng giống vào tỉnhhoặc lưu thông qua tỉnh đều được kê khai kiểm dịch; Thông báo các qui định vềkiểm dịch giống cho toàn bộ các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, các nhà cungcấp giống vào tỉnh hoặc lưu thông qua tỉnh).

- Kiểm dịch mầmbệnh, dịch bệnh các giống thủy sản trước khi xuất xưởng khỏi nơi sản xuất.

- Kiểm tra vàchứng nhận đạt quy chuẩn vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản.

- Thẩm định điềukiện an toàn dịch bệnh đối với các cơ sở sản xuất giống thủy sản.

2. Chi cụcNuôi trồng Thủy sản:

- Đề xuất xâydựng chính sách, chương trình phát triển giống thủy sản tại địa phương.

- Tham mưu giúpsở chỉ đạo thực hiện Chương trình giống thủy sản; quản lý chất lượng giống thủysản, giám sát, kiểm tra khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống thủy sản mới.

- Xác nhận côngbố chất lượng: Tổ chức kiểm tra chất lượng giống thủy sản ở các cơ sở sản xuất,kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh (tiêu chuẩn trại giống, điều kiện sản xuấtgiống, tiêu chuẩn giống bố mẹ, kiểm soát bệnh giống thủy sản trước khi xuấttrại, buộc phải có giấy kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kê khai kiểm dịch do cơquan thú y tỉnh cấp thì mới cấp giấy chứng nhận chất lượng giống).

- Hướng dẫnngười sản xuất ghi nhãn hàng hóa (thực hiện theo NĐ 89/2006/NĐ-CP ngày30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa).

- Hướngdẫn thực hiện các quy chuẩn quốc gia về giống thủy sản; qui trình quy phạm, kỹthuật công nghệ về giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh; di giống,thuần hóa giống, bảo tồn, chọn giống…

- Thẩm định,kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sảnđối với các đại lý kinh doanh giống (căn cứ điều 11 NĐ 59/NĐ-CP ngày 04/5/2005,qui định số 14/QĐ-STS ngày 09/01/2007 của Sở TS nay là sở NN&PTNT).

3. Thanh trasở:

Thanh tra sở xâydựng kế hoạch thanh tra định kỳ, đột xuất hoặc kế hoạch phối hợp với cácđơn vị chức năng liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuấtkinh doanh giống thủy sản trên toàn tỉnh, tập trung các nội dung: Điều kiện củacác cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; Thực hiện quy trình kỹ thuật bắtbuộc áp dụng; Nguồn giống bố mẹ được dùng để sinh sản nhân tạo; Sử dụng đàngiống bố mẹ để sản xuất giống thương phẩm; Phương pháp sản xuất giống; Chấtlượng giống sản xuất; Nhãn mác: chấp hành các qui định về vệ sinh thý y, môitrường, kiểm dịch…. Kiểm tra các đơn thư tố cáo của khách hàng có liên quan đếnsản xuất giống tại địa phương.

Các đơn vị tiếnhành triển khai thực hiện, hàng tháng báo cáo về sở.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HC.

GIÁM ĐỐC
Trương Thanh Bình