TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 201/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và Thương mại Thái Lê
(Đ/c: 34 Đặng Thúc Vịnh, Xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn)

Trảlời công văn số 0602/TL đề ngày 05/02/2013 của Công ty nêu vướng mắc liên quanđến C/O mẫu D do Thái Lan cấp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căncứ hồ sơ Doanh nghiệp gửi kèm theo công văn, trong đó có xác nhận của hãng vậntải về tuyến đường vận chuyển hàng từ Thái Lan qua Malaysia về Việt Nam, cơquan hải quan có thể chấp nhận vận đơn cấp tại Malaysia với điều kiện C/O đượckiểm tra đối chiếu hợp lệ, phù hợp với thực tế hàng hóa và các chứng từ trongbộ hồ sơ hải quan, không có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa.

Đềnghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan cửa khẩu để được xem xét,giải quyết cụ thể.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh (để thực hiện);
-
Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha