BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 201/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời việc xác định GTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Lạng Sơn

Trả lời công văn số 43/NHCT-LS ngày01/11/2004 của Ngân hàng Công thương Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

Ngày 31/8/2004 Bộ Tài chính đã banhành Thông tư số 87/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu, và Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5784/TCHQ-KTTT ngày29/11/2004 hướng dẫn xác định giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượngáp dụng Thông tư số 87/2004/TT-BTC theo các văn bản trên thì:

Đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợpđồng mua bán hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày08/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002của Chính phủ quy định về việc xác định giá tính thuế đối với hàng hóa nhậpkhẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện điều 7 Hiệp định chung về thuếquan và thương mại thì giá tính thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tưsố 118/2003/TT-BTC nêu trên.

Đối với hàng hóa nhập khẩu khôngthuộc đối tượng áp dụng giá tính thuế theo Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày08/12/2003 của Bộ Tài chính, nhưng có hợp đồng mua bán hàng hóa và trên hợpđồng thể hiện đầy đủ các yếu tố quy định tại điều 50 Luật Thương mại thì nguyêntắc và phương pháp xác định giá tính thuế được thực hiện theo đúng hướng dẫntại mục I và điểm I mục II công văn số 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 nêu trên.

Đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợpđồng mua bán hàng hóa nhưng hợp đồng không phù hợp theo quy định tại điều 50Luật Thương mại và hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hóa thìgiá tính thuế được xác định theo hướng dẫn tại điểm 2 mục II công văn số5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 nêu trên

Không xác định giá tính thuế theoThông tư 08/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tínhthuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương.

Tổng cục Hải quan xin trả lời đểQuý cơ quan được rõ.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Vụ Chính sách thuế.
- Lưu: VP-KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An