TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 201/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 02/HQHP-TXNKngày 03/01/2012 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc vướng mắc trong phânloại mặt hàng có tên khai báo là thuốc mẫu nhũ thô Am14 B1LT Aluminum Tint,thuốc mầu TB Am44 B1LT Med Yellow Tint. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến nhưsau:

Qua xem xét hồ sơ do Cục Hải quanTP.Hải Phòng cung cấp, Cục Thuế xuất nhập khẩu thấy rằng kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK và Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đolường chất lượng 3 (Quates3) có thành phần và công dụng giống nhau, chỉ khácnhau về cách gọi tên.

Kết luận phân tích phân loại củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK là cơ sở để cơ quan hải quan xácđịnh tên gọi, mã số, mức thuế của hàng hóa XNK. Do đó, đề nghị Cục Hải quanTP.Hải Phòng thực hiện theo thông báo kết quả phân tích, phân loại của Trungtâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời đểCục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang