BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2010/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập quy hoạch thoát nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 849/SXD- HTKT ngày15/9/2010 của Sở Xây dựng Cần Thơ về áp dụng chi phí lập đồ án quy hoạch thoátnước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Quy hoạch thoát nước thành phố Cần Thơ thuộc quy hoạchchuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị; Vì vậy nội dung hồ sơ quy hoạch theohướng dẫn tại Thông tư số 10/ 2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quyđịnh hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Trong khi chờ ban hành văn bản hướng dẫn chi phí quy hoạchchuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ; Nghị định số 37/2010-NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị thì chi phí để lập đồ án quyhoạch thoát nước nói trên được xác định bằng phương pháp lập dự toán chi phítheo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng Cần Thơ báo cáo Uỷ ban nhândân thành phố Cần Thơ để tổ chức lập và phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án quyhoạch thoát nước trên địa bàn thành phố theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Viện KTXD, Vụ Kinh tế XD (M5)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn