BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2010/TCHQ-GSQL
V/v xác minh nguồn gốc xe ôtô

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cơ quan cảnh sát điềutra Công an tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 137/CV ngày18/3/2009 và công văn số 107/CV-CQCSĐT ngày 25/3/2009 của Cơ quan cảnh sát điềutra Công an tỉnh Hải Dương về việc xác minh nguồn gốc xe ôtô, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành của ngànhHải quan thì việc lưu trữ hồ sơ hải quan làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hànghoá nói chung và hồ sơ hải quan làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô nói riêng được lưutrữ theo số, ngày, tháng, năm của tờ khai hải quan, không theo dõi chi tiết sốkhung, số máy của từng xe. Vì vậy, chỉ với thông tin về loại xe, số khung, sốmáy của xe ôtô đề cập trong 02 công văn dẫn trên của quý Cơ quan thì không đủcơ sở để tra cứu, xác định chiếc xe đó có được làm thủ tục nhập khẩu hợp phápvào Việt Nam hay không.

Tổng cục Hải quan trả lời để quý Cơquan được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh