BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2011/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 260/HQBP-NV ngày 27/3/2009 của Cục hảiquan Bình Phước về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ khoản 7 Điều 10 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày23/01/2006 của Chính phủ và mục 3 phần IV Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì Bộ Công Thương cấp phép nhập khẩugỗ từ Campuchia sau khi nhận được giấy phép xuất khẩu gỗ nguyên liệu của BộThương mại Campuchia. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Bình Phước căn cứ giấy phépnhập khẩu do Bộ Công Thương cấp để làm thủ tục hải quan./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh