VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------
V/v: Đề án "Thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo tỷ lệ"
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (công văn số 645/TTr-BHXH ngày 27 tháng 02 năm 2014 và công văn số 646/BHXH-CSYT ngày 27 tháng 02 năm 2014) về việc triển khai mở rộng Đề án "Thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ" (Đề án), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Cho phép Bảo hiểm xã hội Việt Nam kéo dài thời gian thí điểm Đề án "Thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tỷ lệ" thêm 06 tháng. Trong quá trình thí điểm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu áp dụng, bổ sung các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại trong thời gian thí điểm vừa qua.
2. Phạm vi thực hiện kéo dài thời gian thí điểm Đề án tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc 10 địa phương đã triển khai thí điểm Đề án và thêm 05 địa phương khác do Bảo hiểm xã hội Việt Nam lựa chọn.
3. Sau thời gian kéo dài thí điểm Đề án, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng kết, lấy ý kiến của các Bộ, địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh được thí điểm, trên cơ sở đó đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thực hiện mở rộng đối với các địa phương còn lại theo Đề án này.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính; Lao động - TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các vụ: TH, TKBT, KGVX, PL, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng