VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2011/VPCP-QHQT
V/v gia hạn Hiệp định với Chính phủ Bỉ về dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường tại Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1742/BKH-KTĐNngày 18 tháng 3 năm 2010) về việc gia hạn Hiệp định cụ thể dự án “Cải thiệnđiều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường cho các thị trấn Phan Rí Cửa và LiênHương, tỉnh Bình Thuận” do Chính phủ Bỉ tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêmcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ Việt Namvà Chính phủ Vương quốc Bỉ về dự án “Cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo vệ môitrường cho các thị trấn Phan Rí Cửa và Liên Hương tại Huyện Tuy Phong, tỉnhBình Thuận” do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ đến ngày 31 tháng 3 năm 2011.

2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chínhphủ Việt Nam có thư trao đổi với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ về việc gia hạn Hiệpđịnh cụ thể nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Các vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc