Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ KẾHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 2012 BKH/VPTĐ
NGÀY 03 THÁNG 04 NĂM 2002 VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
CHỈ THỊ SỐ 08/2002/CT-TTG NGÀY 25/2/2002 CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH ĐẦU TƯ

Kính gửi: Các Bộ, các cơ quantrực thuộc Chính phủ,

UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

Để thực hiện Chỉ thịsố 08/2002/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việctăng cường công tác giám định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quí Cơ quantổ chức triển khai các việc sau đây:

1. Yêu cầu các Chủ đầu tư dự án nhóm A thuộc phạm vi quản lýcủa quí Cơ quan thực hiện việc lập và gửi báo cáo định kỳ về kết quả theo nhữngnội dung qui định tại Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2002 củaThủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 10 tháng 01 năm 2000 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở theo dõi và tổng hợpbáo cáo Thủ tướng Chính phủ;

2. Tổ chức triển khai công tác giám định đầu tư các dự ánnhóm B, C. Có báo cáo định kỳ về thực hiện các dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tưđể tổng hợp;

3. Chỉ định bộ phận công tác làm đầu mối chịu trách nhiệmthường xuyên về giám định đầu tư và thông báo bằng vãn bản cho Bộ Kế hoạch vàĐầu tư biết trước ngày 30 tháng 4 năm 2002 để cùng phối hợp tổ chức triển khai.

Thời gian gửi báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức triển khaithực hiện Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2002 cho Bộ Kế hoạch vàĐầu tư trước ngày 25 tháng 6 năm 2002 để kịp tổng hợp báo cáo trình Thủ tướngChính phủ trong tháng 7 năm 2002.

Đề nghị các Bộ, địa phương và các cơ quan chỉ đạo tổ chứctriển khai theo qui định.