BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2012 BKH/VPTĐ
V/v: Tổ chức triển khai Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg ngày 25/2/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác giám định đầu tư

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2002

Kính gửi: Các Bộ, các Cơ quan trực thuộc Chính phủ,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác giám định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Cơ quan tổ chức triển khai các việc sau đây:

1. Yêu cầu các Chủ đầu tư dự án nhóm A thuộc phạm vi quản lý của quý Cơ quan thực hiện việc lập và gửi báo cáo định kỳ về kết quả theo những nội dung quy định tại Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 10 tháng 01 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

2. Tổ chức triển khai công tác giám định đầu tư các dự án nhóm B, C. Có báo cáo định kỳ về thực hiện các dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp;

3. Chỉ định bộ phận công tác làm đầu mối chịu trách nhiệm thường xuyên về giám định đầu tư và thông báo bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết trước ngày 30 tháng 4 năm 2002 để cùng phối hợp tổ chức triển khai.

Thời gian gửi báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 tháng 6 năm 2002 để kịp thời tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2002.

Đề nghị các Bộ, địa phương và các cơ quan chỉ đạo tổ chức triển khai theo quy định.

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trần Xuân Giá