BỘ GIAO THÔNGVẬN TẢI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 2013/BGTVT-KCHT
V/v: Ý kiến về phương án nút giao giữa đường 70 (đoạn từ Cầu Ngà đến hết ranh giới dự án làng giáo dục quốc tế) và đường sắt tại Km 19 + 308 (lý trình đường sắt) thuộc tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển.
Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2011
Kính gửi: - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Công ty TNHH Thiên Hương.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thiên Hương tại công văn số 11 - 03 - 16/CV-TH ngày 30 tháng 3 năm 2011 và công văn số 503/GTVT – TĐ ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc thỏa thuận phương án nút giao giữa đường 70 (đoạn từ Cầu Ngà đến hết ranh giới dự án làng giáo dục quốc tế) và đường sắt tại Km 19 + 308 (lý trình đường sắt) tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển; ý kiến của Cục Đường sắt Việt Nam (công văn số 255/CĐSVN – KCHT ngày 31 tháng 3 năm 2011) và ý kiến của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (công văn số 579/ĐS – CSHT ngày 06 tháng 4 năm 2011). Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:
1. Do dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ Cầu Ngà đến hết ranh giới dự án làng giáo dục quốc tế) thuộc địa phận xã Tây Mỗ, xã Xuân phương huyện Từ Liêm và xã Vân Canh huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội có giao cắt với đường sắt tại Km 19 + 308 (lý trình đường sắt) tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển. Nhằm giải quyết ùn tắc giao thông của khu vực và đảm bảo tiến độ dự án đường 70 (đoạn từ đại lộ Thăng Long – Nhổn) đồng ý trong giai đoạn trước mắt (từ nay cho đến khi xây dựng cầu đường bộ vượt đường sắt và thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường sắt đôi khổ tiêu chuẩn tuyến Bắc Hồng – Văn Điển): tạm thời xây dựng nút giao theo hình thức giao bằng, giữa đường 70 (đoạn từ Cầu Ngà đến hết ranh giới dự án làng giáo dục quốc tế) với đường sắt tại Km 19 + 308 (lý trình đường sắt) tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển.
2. Giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hướng dẫn Công ty TNHH Thiên Hương làm các thủ tục cần thiết để thực hiện việc cải tạo, mở rộng đường ngang là giao cắt giữa đường 70 (đoạn từ Cầu Ngà đến hết ranh giới dự án làng giáo dục quốc tế) và đường sắt tại Km 19 + 308 (lý trình đường sắt) tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển.
Yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đề báo cáo);
- Sở GTVT Hà Nội;
- Cục Đường sắt VN;
- Lưu: VT, KCHTGT(3).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng