BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2013/LĐTBXH-TL
V/v: Xếp lương vượt khung, nhóm đối với người lái máy bay

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam

Trả lời công văn số 621/HĐQT /TCTHK ngày 05/5/2006 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc ghi tại trích yếu , Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước thì việc chuyển, xếp lương phải bảo đảm theo nguyên tắc làm công việc gì xếp lương theo công việc đó. Vì vậy, khi chuyển, xếp lương đối với chức danh lái máy bay Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cũng phải thực hiện đúng quy định trên.

Riêng đối với những người lái máy bay đủ 55 tuổi trở lên, có quá trình cống hiến lâu năm trong ngành hàng không, có thời gian giữ bậc lương cao nhất của nhóm hạng máy bay từ 05 năm trở lên đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam báo cáo danh sách cụ thể để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét.Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân