BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2013/TCT-CS
V/v ấn định thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam.

Trả lời công vănsố 5653/CT-TTr ngày 29/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam hỏi về việc ấn địnhthuế trong trường hợp cơ sở kinh doanh bị thiên tai làm huỷ hoại sổ kế toán,hóa đơn chứng từ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm đ Khoản 1Điều 37 Luật Quản lý thuế năm 2006 quy định:

“1. Người nộpthuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sauđây: ...

đ) Không xuấttrình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đếnviệc xác minh số thuế phải nộp trong thời hạn quy định”

Điều 21 Chương IVLuật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 quy định: “Việc miễn thuế, giảmthuế và chuyển lỗ theo quy định tại các Điều 17, 18, 19 20 củaLuật này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện chế độ kế toán, hóađơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai, trừ hộ kinh doanh cá thể sản xuất, kinhdoanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập thấp...”

Căn cứ các quyđịnh trên: Trường hợp Cục thuế qua thanh tra, kiểm tra cơ sở kinh doanh hoạtđộng trong khu công nghiệp, đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn, giảmthuế TNDN nhưng cơ sở kinh doanh không xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ, sổsách kế toán để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp thì cơ sở kinh doanh sẽ bị ấnđịnh thuế theo điều 37 Luật Quản lý thuế.

Khi bị ấn địnhthuế thì cơ sở kinh doanh không được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương