VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2013/VPCP-KTN
V/v san gạt, bàn giao mặt bằng dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 635/EVN-QLXD ngày 23 tháng 02 năm 2013) về việc san gạt, bàn giao mặt bằng dựán Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

1. Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn,vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện san gạt mặt bằng Trung tâm Điện lựcVĩnh Tân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6856/VPCP-KTNngày 04 tháng 9 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

2. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam huy độngnguồn lực, tập trung chỉ đạo hoàn thành việc san gạt các khu vực còn lại thuộcmặt bằng dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 trong tháng 4 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ