ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2014/UB-ĐT
V/v giải quyết nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố cho đối tượng không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2001

 

Kính gởi :

- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố
- Cục Thuế thành phố
- Ủy ban nhân dân quận-huyện

 

Xét đề nghị của Ban Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố tại công văn số 5233/CV-QLĐĐ ngày 28/5/2000 về việc giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại thành phố mà bên nhận quyền sử dụng đất không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau :

- Khi giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không xem việc có đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố là điều kiện bắt buộc đối với người nhận chuyển nhượng đất ở.

- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố có trách nhiệm theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo này và trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết.-

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- TTUB : CT, PCT/ĐT
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/ĐT
 Tổ ĐT
- Lưu (ĐT)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt