BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2015/BCT-KHCN
V/v hướng dẫn đăng ký các nội dung năm 2011 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020"

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND, Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Tổ chức khoa học, công nghệ và môi trường, Trường đại học và Hiệp hội công nghiệp liên quan.

Chiến lược Sản xuất Sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020(sau đây gọi tắt là Chiến lược) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyếtđịnh số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 với mục tiêu phổ biến rộng rãi sảnxuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên cả nước nhằm nâng caohiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu;giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiệnchất lượng môi trường, sức khoẻ con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Triển khai thực hiện Chiến lược, căn cứ trách nhiệm đượcgiao, Bộ Công Thương hướng dẫn các đơn vị đề xuất nội dung năm 2011 như sau:

1. Các Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ,ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theotrách nhiệm được giao tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ; trước ngày 15 tháng 12 gửibáo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương để tổng hợp, trình Thủ tướng Chínhphủ.

2. Các đơn vị đề xuất nội dung thực hiện năm 2011 thuộc cácđề án thành phần được giao cho Bộ Công Thương chủ trì thực hiện các nội dung,nhiệm vụ của Chiến lược theo phụ lục kèm theo.

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về Bộ Công Thương trước ngày 15tháng 4 năm 2010 (qua Văn phòng giúp việc Ban điều hành Chiến lược – Vụ Khoahọc và Công nghệ), số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tel: 04 22202312, email: [email protected]/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTAT và MTCN;
- Lưu: VT, KHCN, VP giúp việc.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CÁC NỘI DUNG NĂM2011 THUỘC CÁC ĐỀ ÁN CỦA “CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH TRONG CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM2020”
(Kèm theo Công văn số 2105/BCT-KHCN ngày 03 tháng 3 năm 2010)

1. Các Đề án thành phần thuộc “Chiến lược Sản xuất sạchtrong công nghiệp đến năm 2020”

- Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH)trong công nghiệp.

- Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điệntử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sởsản xuất công nghiệp.

- Hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch hơntrong công nghiệp.

2. Nội dung đề xuất

2.1. Đề án “Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuấtsạch hơn trong công nghiệp”

2.1.1. Mục tiêu chủ yếu:

Đến năm 2015, 50% các cơ sở công nghiệp trong cả nước đượcphổ biến về sản xuất sạch hơn, 25% các cơ sở công nghiệp áp dụng sản xuất sạchhơn.

2.1.2. Nội dung đăng ký chủ yếu:

- Tổ chức các Hội thảo phổ biến về sản xuất sạch hơn thôngqua các hội thảo giới thiệu về sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất côngnghiệp các quy mô;

- Tổ chức các khoá đào tạo chuyên sâu cho các doanh nghiệpcông nghiệp (có thể chia thành các quy mô cơ sở công nghiệp: lớn, vừa và nhỏ);

- Tổ chức cho các doanh nghiệp tham quan các dự án trìnhdiễn về SXSH;

- Tổ chức đào tạo về sản xuất sạch hơn và cách thức phổ biếnsản xuất sạch hơn cho các cán bộ Sở Công Thương và Trung tâm khuyến công;

- Tổ chức đào tạo kỹ năng tư vấn sản xuất sạch hơn cho cácchuyên gia tư vấn;

- Nâng cao nhận thức và năng lực cho các đối tượng khác cóvai trò hỗ trợ, phổ biến, hướng dẫn sản xuất sạch hơn;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông ở cấp trung ương và địaphương nhằm phổ biến sản xuất sạch hơn cho các đối tượng khác nhau: Các chươngtrình truyền hình, báo, đài, các hình thức truyền thông khác về: điển hình ápdụng sản xuất sạch hơn; lợi ích của sản xuất sạch hơn đối với các cơ sở sảnxuất; phương pháp luận về thực hiện sản xuất sạch hơn.

2.2. Đề án “Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trangthông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp”

2.2.1. Mục tiêu chủ yếu:

Theo dõi và cập nhật tình hình thực hiện sản xuất sạch hơntại các cơ sở sản xuất sạch hơn trên cả nước tại cấp trung ương và địa phương.

2.2.2. Nội dung đăng ký chủ yếu

- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu cấp trung ương, cấpvùng, cấp tỉnh về việc thực hiện sản xuất sạch hơn của các cơ sở công nghiệp;

- Xây dựng và cập nhật các trang web tại các địa phương vềviệc thực hiện sản xuất sạch hơn của các cơ sở công nghiệp.

2.3. Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơsở sản xuất công nghiệp

2.3.1. Mục tiêu chủ yếu:

Xây dựng và phổ biến hướng dẫn kỹ thuật sản xuất sạch hơncác ngành sản xuất công nghiệp trọng điểm; hỗ trợ các cơ sở sản xuất côngnghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 5 đến 8% mức tiêu thụ nănglượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm.

2.3.2. Nội dung đăng ký chủ yếu:

- Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất sạch hơn chocác ngành công nghiệp đặc thù;

- Phổ biến các hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất sạch hơn chocơ sở sản xuất thuộc các ngành công nghiệp đặc thù;

- Tổ chức tư vấn kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn chocác cơ sở sản xuất công nghiệp;

- Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp điển hình thực hiệnsản xuất sạch hơn dựa trên các tiêu chí theo quy định hiện hành.

2.4. Hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạchhơn trong công nghiệp

2.4.1. Mục tiêu chủ yếu:

Đến năm 2015, 70% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên tráchđủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất côngnghiệp.

2.4.2. Nội dung đăng ký chủ yếu

- Xây dựng kế hoạch hành động về phổ biến áp dụng sản xuấtsạch hơn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Xây dựng đề án thành lập các đơn vị có chức năng tư vấn ápdụng sản xuất sạch hơn tại các Sở Công Thương/Trung tâm khuyến công;

- Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đơn vị có chức năng tưvấn áp dụng sản xuất sạch hơn tại các Sở Công Thương/Trung tâm khuyến công.


PHỤ LỤC 2

Đơn vị .....................

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC NỘIDUNG THAM GIA “CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH TRONG CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020”
(Kèm theo công văn số 2105/BCT-KHCN ngày 03 tháng 3 năm 2010)

TT

Tên nhiệm vụ/dự án

Đơn vị chủ trì, phối hợp

Tính cấp thiết

Mục tiêu, nội dung chủ yếu

Dự kiến kết quả

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện, tr. đồng

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng số

Từ nguồn NSNN

Nguồn khác

Năm thứ 1

Năm thứ 2

Năm thứ ...

I.

Đề án “Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp

II.

Đề án "Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp"

III.

Đề án "Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp"

III.

Đề án "Hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp"

Thủ trưởng cơ quan

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)