BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 2015/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế tự vệ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất việc hoàn trả thuế tự vệ như sau:
Căn cứ Khoản 7 Điều 20 Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 của Quốc Hội; Điều 12 Nghị định số 150/2003/NĐ-CP ngày 8/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; thì:
- Khoản tiền thuế tự vệ doanh nghiệp đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp do Bộ Công thương có quyết định chính thức áp dụng mức thuế tự vệ thấp hơn mức thuế tự vệ tạm thời,… thì được hoàn trả số tiền thuế chênh lệch đã nộp thừa theo quy định tại Điều 95 Thông tư số 128/2013/TT-BTC .
- Các khoản tiền thuế tự vệ phải nộp khác và doanh nghiệp đã nộp theo quyết định chính thức của Bộ Công thương thì không được xét hoàn trả theo quy định của pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa.
Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC, Vụ HTQT (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ (45).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai