BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2015/LĐTBXH-PCTNXH
V/v triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các Bộ, ngành, đoàn th;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;

Ngày 10 tháng 5 năm 2011, Thủ tướngChính phủ ban hành Quyết định số 679/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành độngphòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015. Để kịp thời triển khai Chương trìnhnày, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan Thường trực về phòng, chốngmại dâm củay ban Quc gia phòng,chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đề nghị Ban Chỉ đạo phòng,chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Xây dựng Kếhoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch năm2011

Căn cứ mục tiêu, phạm vi và nội dungcủa Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 đã được Thủtướng phê duyệt, khung kế hoạch thực hiện Chương trình (Phụlục kèm theo Công văn này), trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành; thực trạng tình hình tệnạn mại dâm và công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm của địa phương chỉ đạoThường trực Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mạidâm các Bộ, ngành, đoàn thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thànhphố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch phòng, chốngmại dâm giai đoạn 2011-2015 và năm 2011 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, giảipháp, nội dung hoạt động phù hợp, nguồn kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện kếhoạch. Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 và năm 2011 gửi về BộLao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 7 năm 2011.

a) Nội dung Kế hoạchphòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếusau:

Đối với các Bộ, ngành Trung ương:

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửađổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm theochức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công trong công tác phòng,chống tệ nạn mại dâm.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyêntruyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mại dâm và phòng, chống tệ nạn mại dâmthông qua việc xây dựng các chương trình, tổ chức các chiến dịch truyền thôngtrên phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng công cụ truyền thông, thiết lậpmạng lưới cộng tác viên...; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sátnhm phòng ngừa đối tượng sử dụng các phương tiện thôngtin trong việc tổ chức, môi giới mại dâm.

- Tăng cường chỉ đạo công tác kiểmtra, thanh tra, triệt phá nhóm hoạt động mại dâm. Xâydựng các mô hình tại cộng đồng nhằm hỗ trợ giúp đỡ người bán dâm trong phòng,chống HIV/AIDS và tái hòa nhập cộng đồng.

- Nghiên cứu xây dựng thống nhất Bộchỉ số đánh giá, giám sát chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm; xây dựng hệthống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tệ nạnmại dâm; tchức các cuộc điu tra,khảo sát về tệ nạn mại dâm.

Đối với các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương:

- Tổ chức tuyên truyền chủ trương,chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống mại dâm; nếp sống văn minh,hành vi tình dục lành mạnh, an toàn trong toàn xã hội; xây dựng mô hình truyềnthông ở các địa bàn trọng đim.

- Tổ chức nắm tình hình, điều tra cơbản về địa bàn, đối tượng tchức hoạt động mại dâm; đấutranh các chuyên án về tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm đặc biệt đốivới các vụ án liên quan đến mại dâm trẻ em.

- Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lựcvề công tác thanh tra, kim tra cho thanh tra lao động,thanh tra văn hóa, công an, thành viên của Đội kim traliên ngành về phòng, chng mại dâm các cấp; tăng cườngthanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệnạn mại dâm.

- Thí đim xâydựng mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tn thương,phòng, chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng. Xây dựng xã, phường, thị trấn lànhmạnh, không có tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn mạidâm đối với đời sống xã hội

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cơquan chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội trong việc tham mưu, điều phối cáchoạt động về phòng, chống tệ nạn mại dâm và giám sát, đánh giá kết quả thựchiện Chương trình.

- Kiện toàn tchứcbộ máy của hệ thống các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tệ nạn xã hội;củng cố Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các tỉnh,thành phố.

b) Một số nhiệm vụ trọng tâm vềphòng, chống mại dâm cần tập trung chỉ đạo trong năm 2011:

- Nghiên cứu, bổ sung các quy địnhpháp luật về phòng ngừa và bảo vệ người chưa thành niên bị cưỡng bức bán dâm,bảo đảm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi cưỡng bức bán dâm, tạo mọiđiều kiện thuận lợi cho người chưa thành niên tái hòa nhậpcộng đồng; nghiên cứu, bổ sung các quy định pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại, phòng,chống lây nhiễm HIV/AIDS trong pháp luật về phòng, chống mại dâm; đề xuất biện phápphối hợp của các cơ quan liên quan trong quản lý, cấp, thu hồi giấy phép kinhdoanh đối với các cơ sở lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để tchức hoạt động mại dâm.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyêntruyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng, chống mại dâm; nếpsống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn. Đặc biệt, cần tập trungtuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức, huy động sự tham gia của toàn xã hộivào các hoạt động phòng ngừa, giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hòanhập cộng đồng cho người bán dâm.

- Thí điểm xây dựng mô hình phòngngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng, chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng.

- Rà soát, đánh giá thực trạng tìnhhình tệ nạn mại dâm tại địa phương đlàm cơ sở thực tiễncho việc xây dựng các hoạt động phòng, ngừa, đấu tranh chống mại dâm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra, đấu tranh với các vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm theoquy định của pháp luật hiện hành.

2. Kinhphí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm:

a) Các bộ, ngành, tổ chức đoàn thểTrung ương: hàng năm lập kế hoạch, ngân sách hoạt động phòng, chống tệ nạn mạidâm gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo phân cấpngân sách nhà nước hiện hành.

Riêng năm 2011, đề nghị các đơn vịcăn cứ vào kế hoạch đã được thủ trưởng đơn vị duyệt làm văn bản gửi Bộ Tàichính đề nghị cấp bổ sung kinh phí cho các hoạt động phòng, chống tệ nạn mạidâm.

b) Các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp phápkhác để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phòng, chống mại dâm trên địabàn. Ưu tiên kinh phí thực hiện hoạt động phòng, chống mại dâm trên địa bàn xã,phường, thị trấn.

Đối với các địa phương trọng điểm vềtệ nạn mại dâm (theo Thông báo hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội) nhưng chưa tự cân đối được ngân sách, ngoài việc lập dự toán kinh phí nhưquy định trên đây, căn cứ vào nội dung chi, mức chi, các nhiệm vụ được hỗ trợcó mục tiêu từ ngân sách Trung ương (theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội), lập dự toán kinh phí trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (trong đó chi tiết cho từng đơn vị theocác nhiệm vụ mà đơn vị sẽ triển khai trong năm) gửi Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộithẩm định, tổng hp gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tưđể xem xét, tổng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trìnhQuốc hội quyết định để hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương, bảo đảm thựchiện được các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

3. Tchức thực hiện và thông tin, báo cáo:

Đnghị Ban chỉđạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các Bộ, ngành, Chủtịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chứctrin khai công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trong lĩnhvực, địa bàn quản lý và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê định kỳvề phòng, chống mại dâm.

Báo cáo định kỳ, báo cáo kết quả việctriển khai, thực hiện Kế hoạch 5 năm và hàng năm; tìnhhình bố trí, phân bkinh phí cho công tác phòng, chống tệnạn mại dâm gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Số 12 - NgôQuyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tổng hp, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch UBQG (để b/c);
-
Bộ trưởng b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX);
- Các thành viên UBQG;
- Thành viên Tổ công tác LNPCMD;
- Lưu VP, Cục PCTNXH (04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Trọng Đàm

PHỤ LỤC

KHUNG KẾ HOẠCH THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Kèm theo Công văn số: 2015/LĐTBXH-PCTNXH ngày23 tháng 6 năm 2011 của Bô Lao đng - Thương binh và Xã hi)

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

1

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm

1.1

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (pháp luật hình sự, hành chính) đối với các hành vi mại dâm, liên quan đến mại dâm.

2011-2015

Bộ LĐTBXH

Các Bộ, ngành liên quan

1.2

Nghiên cứu, bsung các quy định pháp luật về phòng ngừa và bảo vệ người chưa thành niên bị cưỡng bức bán dâm, bảo đảm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi cưỡng bức bán dâm, tạo mọi điều kiện thun lợi cho người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng.

2011-2013

Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp, Bộ Công an.

Các Bộ, ngành liên quan

1.3

Nghiên cứu, bsung các quy định pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS trong pháp luật về phòng, chống mại dâm, chú trọng đúng mức các yếu tố về văn hóa, phong tục tập quán, trình độ nhận thức.

2011-2015

Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Tư pháp

Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức Quốc tế

1.4

Nghiên cứu đề xuất biện pháp phối hp của các cơ quan liên quan trong quản lý, cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để tổ chức hoạt động mại dâm.

2011-2012

Bộ LĐTBXH

Các bộ, ngành, địa phương,

2

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức

2.1

Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống mại dâm trong toàn xã hội.

2011-2015

Bộ Thông tin và Truyền thông; các địa phương

Các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đối tác Quốc tế

2.2

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (tchức sản xuất các sản phẩm truyền thông; thực hiện các chương trình, các đợt truyền thông ...).

2011-2015

Bộ Thông tin và Truyền thông; các địa phương

Các địa phương, các tchức chính trị xã hội, đối tác Quốc tế

2.3

Thiết lập mạng lưới cộng tác viên truyền thông về phòng, chống mại dâm.

2011-2013

2.4

Xây dựng bộ công cụ truyền thông về phòng, chống mại dâm; nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn: xây dựng giáo trình giảng dạy về nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn cho đội ngũ giảng viên (sách mỏng, tờ rơi, tranh áp phích, sổ tay cho tuyên truyền viên, lịch và các phóng sự, phim..).

2011-2015

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đối tác Quốc tế

2.5

Xây dựng mô hình truyền thông về phòng, chống mại dâm; nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn ở các địa bàn trọng điểm.

2011 -2015

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành liên quan, các địa phương

2.6

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa việc sử dụng các phương tiện thông tin trong hoạt động tổ chức mại dâm.

2011-2015

Bộ Công an

Các bộ, ngành liên quan, các địa phương

3

Tăng cường công tác kim tra, thanh tra, triệt phá nhóm hoạt động mại dâm

3.1

Tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản về địa bàn, đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm; tchức đấu tranh các chuyên án về hoạt động mại dâm đặc biệt đối với các vụ án liên quan đến mại dâm trẻ em.

2011-2015

Bộ Công an

Các cơ quan liên quan

3.2

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thực thi pháp luật trong phòng ngừa, đấu tranh chuyên án và điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm cho lực lượng công an, kim sát viên, thm phán các cấp.

2012-2015

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện KSNDTC; Tòa án NDTC, địa phương

Các địa phương

3.3

Tập hun, đào tạo nâng cao năng lực v công tác thanh tra, kim tra cho thành viên của Đội kim tra liên ngành các cấp trong việc tổ chức kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thương mại dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; thanh tra lao động, thanh tra chuyên ngành về văn hóa, lao động, công an, đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp.

2012-2015

Bộ LĐTBXH; Bộ VHTTDL,Bộ Y tế

Các địa phương

4

Xây dựng các mô hình tại cộng đồng nhằm hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ bán dâm trong phòng, chống HIV/AIDS và tái hòa nhập cộng đồng

4.1

Khảo sát, đánh giá các mô hình hiện có về giảm tn thương, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, bảo vệ người chưa thành niên bị cưỡng bức bán dâm và bị bóc lột tình dục vì mục đích thương mại.

2011

Bộ LĐTBXH

Các bộ, ngành, địa phương

4.2

Nghiên cứu, xây dựng các chính sách nhm tạo điu kiện cho các tchức phi chính phủ, các tchức xã hội khác tham gia các hoạt động phòng ngừa, giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm.

2011-2012

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các bộ, ngành, địa phương

4.3

Thí đim xây dựng mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng.

2011-2012

4.4

Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế pháp lý, tài chính phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm được dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy; chương trình sử dụng bao cao su đối với người bán dâm và người mua dâm; giúp đỡ người bán dâm giảm các tổn thương do bị lừa gạt, bạo lực bóc lột tình dục và tái hòa nhập cộng đồng.

2011-2015

Bộ LĐTBXH

Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Tài chính

4.5

Nghiên cứu, xây dựng thí đim các mô hình cơ sở hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng. Các cơ sở này có chức năng cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, hỗ trợ khám chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục và bệnh AIDS, giáo dục knăng sống, trợ giúp tái hòa nhập cộng đồng.

2012-2015

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, đối tác Quốc tế

4.6

Tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và thực hiện các mô hình trên.

2011-2015

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các Bộ, ngành, tchức chính trị xã hội, đối tác Quốc tế

5

Xây dựng xã, phường, thị trn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đi sống xã hi.

5.1

Thông tin giáo dục truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu tác hại liên quan đến tệ nạn mại dâm: hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng; tổ chức các chiến dịch lồng ghép với các chương trình khác liên quan; nói chuyện chuyên đề, câu lạc bộ; xây dựng và phát triển tài liệu truyền thông.

2011-2015

Các bộ, ngành liên quan

5.2

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội, chú trọng phát triển hệ thống mạng lưới cung cấp các dịch vụ tư vấn, trợ giúp xã hội rộng khắp, nhất là ở cấp xã, phường nhằm huy động sự tham gia của các tchức, cộng đồng và các cá nhân trong công tác này.

2011-2015

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các địa phương, các tchức chính trị xã hội, đối tác Quốc tế

5.3

Hoàn thiện tchức và cơ chế chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp xã: kiện toàn ban chỉ đạo; xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hp trong ban chỉ đạo và các cơ sở sản xuất, dịch vụ, cơ sở trường học trên địa bàn; xây dựng các thiết chế cộng đồng liên quan đến phòng ngừa, giảm hại bởi tệ nạn mại dâm; giám sát, đánh giá định kỳ: xây dựng và đánh giá kế hoạch định kỳ.

2011-2015

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các bộ, ngành liên quan

5.4

Kiểm soát địa bàn: hoạt động kiểm tra liên ngành và xử lý pháp luật; thu nhập thông tin và báo cáo tình hình định kỳ về đối tượng, kết quả hoạt động; hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã và cán sự phòng, chống tệ nạn xã hội của địa bàn.

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các bộ, ngành liên quan

5.5

Thực hiện các chính sách xã hội: lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội liên quan; hỗ trợ vốn tạo việc làm sau chữa trị và giáo dục; hỗ trợ học nghề và tìm kiếm vic làm cho đối tượng; xây dựng quỹ hỗ trợ xã hội.

2011-2015

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các bộ, ngành liên quan

6

Nâng cao năng lực và đánh giá, giám sát

6.1

Đào tạo, nâng cao năng lực cho cơ quan chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh trong việc tham mưu, điều phối các hoạt động về phòng, chống tệ nạn mại dâm và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

2011 - 2013

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các bộ, ngành liên quan

6.2

Đào tạo đội ngũ giảng viên chủ chốt cấp Trung ương và cấp tỉnh, tuyên truyền viên các xã có kiến thức và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn về phòng, chống mại dâm; nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn; kiến thức về phòng ngừa HIV và các bệnh lây qua đường tình dục.

2011 - 2015

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các bộ, ngành liên quan

6.3

Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống các cơ quan chuyên trách về Phòng, chống tệ nạn xã hội; củng cố Đội kim tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các tỉnh, thành phố.

2011 - 2013

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các bộ, ngành liên quan

6.4

Nghiên cứu xây dựng thống nhất Bộ chỉ số đánh giá, giám sát chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm.

2011 - 2015

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các bộ, ngành liên quan

6.5

Xây dựng cơ sở dữ liệu về tệ nạn mại dâm và phòng, chống mại dâm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; tchức các cuộc điều tra, khảo sát về tệ nạn mại dâm.

2011 - 2015

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các Bộ, ngành, tchức chính trị xã hội, đối tác Quốc tế

6.6

Thực hiện các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu đánh giá, các tác động của mại dâm trong phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Tiếp tục nghiên cứu các mô hình phòng chống mại dâm của các nước trong khu vực và trên thế giới. Học tập, áp dụng các mô hình hiệu quả trong phòng ngừa, chống mại dâm, đặc biệt là mại dâm trẻ em và vị thành niên.

2011 - 2015

Bộ LĐTBXH, các địa phương

Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, đối tác Quốc tế