BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2015/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Trung tâm Internet (VNNIC)

Trả lời công văn số 74/VNNIC ngày18/3/2008 của Trung tâm Internet Việt Nam hỏi về chính sách thuế giá trị giatăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 448/VNNIC ngày9/11/2007 của Trung tâm Internet Việt Nam trình bày chưa cụ thể về hoạt độngthu phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet của Trung Tâm cũng nhưkhoản thù lao của các Nhà đăng ký, vì vậy Tổng cục Thuế có công văn số 5190/TCT-CS ngày 13/12/2007 trả lời về nguyên tắc.

Tiếp theo công văn này, Tổng cụcThuế giải thích như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17Chương IV Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháplệnh phí và lệ phí thì“Phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet” làkhoản phí, lệ phí thuộc NSNN và không phải chịu thuế.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tài chính về ban hành Biểu mứcthu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thì:Cơquan thu (VNNIC) được Chi hoa hồng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc làmđại lý cho việc cấp phép tên miền, địa chỉ Internet tại Việt Nam.

Tiết k điểm 1.23 Mục II Phần AThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giátrị gia tăng quy định:“Các hoạt động có thu phí, lệ phí theo chế độ phí vàlệ phí của Nhà nước thì khoản thu này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, trừtrường hợp đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ.”

Điểm 5.1 Mục IV Phần B Thông tư số32/2007/TT-BTC nêu trên quy định:“Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đốitượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đốitượng không chịu thuế GTGT; bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT; bán vàng,bạc, đá quý, ngoại tệ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dònggiá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi vàgạch bỏ. Trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT,đối tượng được miễn thuế GTGT, hóa đơn ghi rõ là hàng hóa không chịu thuế GTGThoặc hàng hóa bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT.”

Căn cứ các quy định trên:

- Phí cấp tên miền, địa chỉ, sốhiệu mạng Internet là khoản phí, lệ phí thuộc NSNN và không thuộc đối tượngchịu thuế GTGT.

- Nhà đăng ký của Trung tâm InternetViệt Nam (VNNIC) tham gia việc cấp phép tên miền, địa chỉ Internet tại Việt Namthay mặt Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thu phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệumạng Internet thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và được hưởng thù lao (hoahồng được chi trả từ tỷ lệ trích từ khoản thu phí) thì khoản thù lao nhà đăng kýnhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Khi nhận thù lao, Nhà đăng ký phảixuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT,dòng thuế suất và dòng tiền thuế không ghi và gạch bỏ, trên hóa đơn ghi rõ là “thùlao thu phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet theo Quyết định số28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tài chính thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT.”

Tổng cục Thuế trả lời để Trung TâmInternet Việt Nam được biết, trong quá trình thực hiện nếu còn vấn đề gì chưarõ đề nghị Trung Tâm liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp kỹ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế Hà Nội;
- Ban TT, HT, PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương