TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20150/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Logitem Việt Nam
(Địa chỉ: Lô 06, KhuCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)
MST: 2500257222

Trả lời công văn số: 197CV/LVC ngày 20/03/2015 của Công tyTNHH Logitem Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến nhưsau:

Căn cứ điểm 3, điểm 4 Điều 13 Chương III Thông tư số 45/2013/TT-BTCngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng vàtrích khấu hao tài sản cố định:

“Điều 13. Phương pháp trích khu hao tài sản c định:

Phương pháp khấu hao đường thng là phương pháp trích khu hao theo mức tính n định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản c định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả kinh tế cao được khu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khu hao xác định theo phương pháp đường thng đ nhanh chóng đi mới công nghệ. Tài sản c định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thínghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảokinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệptrích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản c định nêu tại Phụ lục 1 kèm theoThông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phíhợp lý khi tínhthuế thu nhập trong kỳ.

3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháptrích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này vàthông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bt đầu thực hiện.

4. Phương pháp trích khấu hao áp dụngcho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếpquản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệpphải giải trình rõ sự thay đi về cách thức sử dụngTSCĐ đ đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mi tài sản c định chỉ được phép thay đi một ln phương pháp trích khấu hao trongquá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản trực tiếp.”

Căn cứ tiết 2.2 điểm 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ- CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy địnhvà hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chikhông được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trườnghợp sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

b) Chi khấu hao đi với tài sản cố định không giấy tờ chứng minh được thuộc quyn sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sảncố định thuê mua tài chính).

c) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toántrong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy địnhhiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sảncố định.

Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu haotài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quảnlý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấuhao đường thẳng...). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theoquy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản , sử dụng và trích khấu hao tài sản cốđịnh k cả trường hợp khấu hao nhanh (nếuđáp ứng điều kiện).

Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu haoxác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiệnhành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh cólãi...

e) Phần trích khấu hao tương ứng vớiphần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối vớiô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xung…..”

Căn cứ tiết d Điểm 1 Điều 38 Tài khoản 214- Hao mòn TSCĐThông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kếtoán doanh nghiệp quy định:

“1. Nguyên tắc kế toán:

d) Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ phải được xem xét lại ít nhất vào cuối mỗi năm tàichính. Nếu thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt lớnso với các ước tính trước đó thì thời gian khấu hao phải được thay đi tương ứng. Phương pháp khấu haoTSCĐ được thay đổi khi có sự thay đổiđáng k cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ. Trường hợp này, phải điều chỉnhchi phí khấu hao cho năm hiện hành và các năm tiếp theo và được thuyết minh trong Báo cáo tài chính.”

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp Công ty TNHH Logitem Việt Nam muốn đăng ký trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đườngthng cho phương tiện vận tải (xe Chervolet Spark Van) thì Công ty thực hiệnthông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ màCông ty lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếpquản lý trước khi thực hiện trích khấu hao, Công ty hoạt động có hiệu quả kinhtế cao thì được khấu hao nhanh theo quy định tại tiết a Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính để nhanh chóng đổi mới công nghệ,mức trích khấu hao nhanh không quá 2 ln mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng, khi thực hiệntrích khấu hao nhanh Công ty phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp trong năm tài chính thực hiện tríchkhấu hao nhanh mà bị lỗ thì Công ty không được trích khấu hao nhanhmà phải trích khấu hao theo phương pháp đườngthẳng.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiệntheo đúng hướng dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P Ktr 1; P Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến