CÔNG VĂN
CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2016 TCHQ/GSQL
NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC XUẤT KHẨU THAN

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục nhận được Công văn số 1760/CV ngày 12/5/2005 và văn bản số 565/CV-XK ngày 18/5/2005 của Tổng công ty Than Việt Nam, phản ánh hiện có nhiều doanh nghiệp ngoài Tổng công Than Việt Nam xuất khẩu than không phải do Tổng công ty Than bán, qua các cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Tổng cục có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điểm 6, Phần II, Thông tư số 02/2001/TT-BCN ngày 27/04/2001 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005, thì doanh nghiệp ngoài Tổng công ty Than Việt Nam được xuất khẩu dưới hình thức xuất ủy thác cho các doanh nghiệp thành viên có chức năng xuất khẩu than cho Tổng công ty Than Việt Nam hoặc xuất than do Tổng công ty bán cho để xuất khẩu.

Yêu cầu Cục trưởng Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan đối với than xuất khẩu ngoài các chứng từ theo quy định tại điểm 1.II. Bản quy định kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cần yêu cầu doanh nghiệp xuất trình thêm:

Văn bản của Tổng công ty Than Việt Nam bán cho doanh nghiệp để xuất khẩu.

- Riêng việc xuất khẩu than sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch thực hiện theo Thông tư số 15/2000/TT-BTM ngày 10/08/2000 của Bộ Thương mại.