BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2016 TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT cho hàng xuất khẩu thanh toán bù trừ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Xí nghiệp may liên doanh Nomura Fotranco
(174 Lê Lai, Hải phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/TCKT đề ngày 21/5/2003 của Xí nghiệp may liên doanh Nomura Fotranco (Xí nghiệp Nomura Fotranco) hỏi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho lô hàng xuất khẩu theo hình thức bù trừ trước ngày 01/10/2002. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Hướng dẫn tại Điểm 2b, Mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, cơ sở kinh doanh có hàng xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng, theo chuyến hàng (nếu xác định được thuế GTGT đầu vào riêng của từng chuyến hàng).

- Căn cứ quy định tại mục VIII Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính, các trường hợp đã hoàn thuế trước ngày ngày 1/10/2002 thì thực hiện theo hướng tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Xí nghiệp Nomura Fotranco có phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn đối với những lô hàng đã xuất khẩu trước ngày 1/10/2002 (là ngày mà Thông tư số 82/2002/TT-BTC có hiệu lực) thì được xem xét hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC nói trên. Xí nghiệp Nomura Fotranco lập hồ sơ hoàn thuế GTGT theo đúng quy định, trong đó có đầy đủ chứng từ chứng minh số hàng hoá đã nhập khẩu, xuất khẩu, chứng từ xác nhận thanh toán bù trừ giữa hàng hoá nhập khẩu và hàng hoá xuất khẩu.

Trường hợp Xí nghiệp Nomura Fotranco có ký hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài trước ngày 1/10/2002 nhưng việc giao hàng và thanh toán được thực hiện từ sau ngày 1/10/2002 thì hồ sơ và điều kiện hoàn thuế GTGT phải căn cứ vào quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC nói trên

Tổng cục thuế thông báo để Xí nghiệp liên doanh Nomura Fotranco biết và đề nghị Xí nghiệp liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến