BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2016/TCT-PCCS
V/v: Dịch vụ kế toán

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 327/CT-QLDN ngày 27/4/2006 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về người lao động làm dịch vụ kế toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 56 Chương IV Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội quy định: “Đơn vị kế toán được ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê làm kế toán hoặc thuê làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật”. Tại khoản 3 Điều 55 Chương IV Luật Kế toán nêu trên quy định: “Cá nhân hành nghề kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57 của Luật này và phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán”.

Căn cứ vào quy định trên, người lao động ký hợp đồng làm kế toán cho doanh nghiệp mà không có chứng chỉ kế toán thì không phải là dịch vụ kế toán chịu sự điều chỉnh của Luật kế toán.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương