VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2017/VPCP-KTTH
V/v Xử lý những khoản nợ ngân hàng thương mại vay quỹ bảo hiểm xã hội.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hộiViệt Nam tại công văn số 354/BHXH-KHTC ngày 16 tháng 02 năm 2009 về việc chovay từ quỹ bảo hiểm xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hộiViệt Nam căn cứ mức lãi suất tín dụng hiện nay và yêu cầu bảo đảm an toàn củaquỹ bảo hiểm xã hội để xem xét, quyết định việc giảm lãi suất đối với số vốncho các ngân hàng vay với lãi suất cao theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ, cơ quan liên quan và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng