BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2019/BNN-HTQT
V/v: Tăng cường quản lý thực hiện dự án “Nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng”.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam và Thanh Hóa.

Hiện nay Ngân hàng Thế giới (WB)đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam khoản tín dụng để thực hiện dự án “Nước sạch vàvệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng” giai đoạn 1 tại 04 tỉnh: Hải Dương,Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình và đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 theophương thức giải ngân dựa trên kết quả tại 08 tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Ninh, PhúThọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam và Thanh Hóa. Theo phân cấp thực hiệndự án, các tỉnh trực tiếp triển khai các hoạt động liên quan như đấu thầu, xâydựng công trình, quản lý vận hành các công trình sau đầu tư…

Nhằm quản lý thực hiện tốt các hoạtđộng, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tăng cường công tác phòng, chống thamnhũng, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dự án,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thamgia dự án chú trọng triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Banquản lý dự án tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu, quản lý chặt chẽhoạt động của nhà thầu, quản lý tài chính theo đúng các quy định hiện hành củaChính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ.

2. Tăng cường, đôn đốc công tácthanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn;kịp thời phát hiện, ngăn chặn và nghiêm khắc xử lý các vi phạm trong quá trìnhthực hiện, đặc biệt trong công tác đấu thầu, quản lý tài chính.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho côngtác kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng các cấp và Nhà tàitrợ khi có yêu cầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- TCTL, Thanh tra Bộ;
- Trung tâm QGNS&VSMTNT;
- Lưu VT, HTQT(NTD).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát