BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2019/LĐTBXH-TL
V/v chế độ phụ cấp thu hút đối với Trạm Khí tượng Hải Văn Cô Tô

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời công văn số 1359/BTNMT-TCCB ngày 12/6/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận áp dụng chế độ phụ cấp thu hút mức 50% lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức làm việc thường xuyên (24/24 giờ) tại Trạm Khí tượng Hải văn Cô Tô thuộc Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Đông Bắc-Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia.

2/ Cách tính phụ cấp, thời gian thưởng, nguồn chi trả thực hiện theo quy đinh tại Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút và công văn số 339/LĐTBXH-TL ngày 17/02/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội trả lời Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng