BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2019/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 432/HQHCM-TXNK ngày 13/02/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị xử lý vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về vướng mắc giải quyết ân hạn thuế 275 ngày đối với trường hợp công ty mẹ, công ty thành viên nhập khẩu, cung ứng hàng hóa nhập khẩu cho các Công ty con, Công ty thành viên trực thuộc khác để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
Vấn đề này đã được quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 23/7/2013 và điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.
2. Về vướng mắc chứng từ trong hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất không nhằm mục đích thương mại:
Ngày 13/02/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 1881/BTC-TCHQ hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo hình thức tạm nhập - tái xuất không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển nước ngoài không có hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng ủy thác nhập khẩu. Vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế hàng tạm nhập - tái xuất không nhằm mục đích thương mại không có chứng từ thanh toán, Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan và sẽ có văn bản trả lời sớm nhất.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK -CST (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường