BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 202/BXD-KTXD
V/v: Phân loại vật liệu để lập dự toán công trình.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư vàthiết kế dầu khí

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1410/ĐTTK-TTHĐ ngày 22/11/2010 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kếdầu khí về phân loại vật liệu để lập dự toán công trình. Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Thông tư số 17/2000/TT-BXD ngày29/12/2000 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trựctiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng quy định đối với ống dẫn dầu,khí và phụ kiện có đường ống ≤ 400mm được tính là vật liệu trong dự toán côngtrình. Đối với các loại van, đồng hồ… như nêu tại văn bản số 1410/ĐTTK-TTHĐ trường hợp không thuộc dây chuyền thiết bị công nghệ, có yêu cầu về thiết kếthì tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng là phùhợp.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư vàthiết kế dầu khí căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh