TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/CT-TTHT
V/v Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Chi Cục Thuế Quận Tân Bình

Trả lời văn bản số 12144/CCT-TTHTngày 14/12/2009 của Chi Cục Thuế (CCT) về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN,Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 mục III Phần BThông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếTNDN (có hiệu lực thi hành từ kỳ tính thuế 2007 và 2008) thì nguyên tắc xácđịnh các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịuthuế: “Các khoản chi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định hoặc hóađơn, chứng từ không hợp pháp; Các khoản chi không liên quan đến việc tạo radoanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế; Các khoản chi do nguồn kinhphí khác đài thọ”

- Căn cứ khoản 1 mục IV Phần CThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếTNDN (hiệu lực thi hành từ kỳ tính thuế 2009 trở đi) thì: “trừ các khoản chinêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ cácđiều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật.”

Trường hợp của Công ty TNHH SX XNKPhi Long I Chi Ban theo CCT trình bày có ký hợp đồng hỗ trợ và thưởng cho cácSiêu thị theo các chương trình khuyến mại thực hiện theo đúng quy định của phápluật về xúc tiến thương mại và đầu tư từ năm 2007 và 2008 nhưng đến năm 2009Công ty mới thực chi thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thunhập chịu thuế của năm 2009. Trường hợp Công ty chưa kê khai các khoản chi nàytrong Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2007, 2008 nếu Cơ quan thuế chưa công bốQuyết định kiểm tra thì được kê khai điều chỉnh bổ sung theo điểm 5 mục I phầnB Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP thông báo CCT để thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga