TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 202/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu S

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan Gia Lai-Kon Tum

Trảlời công văn số 225/HQGLKT-NV ngày 7/3/2013 của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum vềviệc vướng mắc các C/O mẫu S số tham chiếu KHVN13 001 cấp ngày 24/1/2013 và C/Otham chiếu KHVN13 019 cấp ngày 30/1/2013 do Campuchia cấp, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

Đốivới các C/O mẫu S nêu tại công văn trên, Tổng cục Hải quan cần phải xác minhvới cơ quan cấp C/O Campuchia và thông báo khi có kết quả.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha