HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/HĐND-KTNS
Về việc đính chính Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Quảng Trị, ngày 11 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Do sơ xuất trong khâu soạn thảo bảng phụ lục ban hành kèm theoNghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh:

Tại Điểm 4, Mục 1 Phụ lục quy định: “Tăng mức thu bằng 1,5 lần(tương ứng với mức thu quy định tại Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng12 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) đối với phương tiện vận tải kéo một lúc 02container loại 20 feet trên 01 đầu kéo và phương tiện vận tải kéo theo rơmooc”.

Nay đính chính lại như sau: “Tăng mức thu bằng 1,5 lần tương ứngvới mức thu quy định tại Nghị quyết này đối với phương tiện vận tải kéo một lúc02 container loại 20 feet trên 01 đầu kéo và phương tiện vận tải kéo theorơmooc”.

Vậy, Thường trực HĐND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị vàcác vị đại biểu HĐND tỉnh được biết để thực hiện.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Dũng