BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 202/TCT- HT
V/v thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008.

Kính gửi:

Công ty TNHH Giám định SSL
(Địa chỉ: 174/140 Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạch, TP. HCM)

Trả lời công văn số 22/SSL ngày 10/12/2007 của Côngty TNHH Giám định SSL về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định hànghoá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 21/09/2005, Bộ Tàichính đã có công văn số 11885/BTC-TCT hướngdẫn về thuế suất thuế GTGT, trong đó hướng dẫn:

- Dịch vụ giám định hàng hoá áp dụng mứcthuế suất thuế GTGT là 10%.

- Trường hợp trước ngày ký công văn này(ngày 21/09/2005) mà các đơn vị đã áp dụng mức thuế suất thuế GTGT đối với dịchvụ giám định hàng hoá khác với hướng dẫn trên đây, bên bán đã kê khai nộp thuếthì không thực hiện truy thu, truy hoàn thuế GTGT.

- Kể từ ngày 21/09/2005, nếu đơn vị đã ápdụng mức thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định là 5% thì phải điều chỉnh lại mứcthuế suất theo đúng quy định là 10%.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp sau ngày 21/09/2005 Công ty TNHH Giám định SSL đã áp dụngthuế suất thuế GTGT là 5% thì Công ty phải điều chỉnh lại hoá đơn. Nếu hai bênmua và bán không thống nhất điều chỉnh lại hóa đơn đã ghi sai thuế suất thì bênbán phải kê khai nộp bổ sung số thuế GTGT còn thiếu vào NSNN. Số thuế GTGT nộpbổ sung này được đưa vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thunhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện,nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Tuyên truyền -Hỗ trợ Cục thuế TP.HCM để được hướng dẫn thêm./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương